проект: № BG16RFOP001-3.003-0006-C01 „Обновяване и модернизация инфраструктурата на учебна сграда на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", находяща се на ул. „Акад. Л. Стоянов“ № 6

 

 

 

 

 

На 26.10.2016 г. Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма: „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 - 2020,

процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.003 "Подкрепа за висшите училища в Република България"

за изпълнението на проект: № BG16RFOP001-3.003-0006-C01 Обновяване и модернизация инфраструктурата на учебна сграда на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", находяща се на ул. „Акад. Л. Стоянов“ № 6 Проектът се изпълнява от НМА "Проф. П. Владигеров", а общата му стойност възлиза на 3 011 824 лв., и е с продължителност - 21 месеца. Основната цел на настоящия проект е: Обновяване и модернизация на остарялата инфраструктура и оборудване на НМА "Проф. Панчо Владигеров", която не позволява подходящ процес на обучение и академични дейности..

Резултати, които ще постигне настоящият проект са:

Подобряване на материално-техническата база на Академията;

Подобряване на условията за достъпна среда за хората с увреждания;

Подобряване на качеството на образователната среда в Академията и съответно повишаване на нейната атрактивност

Проектът включва:

Реконструкция и ремонт на учебната сграда;

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на учебната сграда;

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-3.003-0006-C01 Обновяване и модернизация инфраструктурата на учебна сграда на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария