Необходими документи

Документи удостоверяващи доходите на членовете на семейството за предходните 6 /шест/ месеца при подаване на документи за стипендия за зимен семестър на учебната 2020/2021 година да са от месец март 2020  до месец  август 2020 г. включително.

  1. Заявление-декларация (може да я изтеглите от тук).
  2. Документи удостоверяващи доходите на членовете на семейството за предходните 6 /шест/ месеца.
  3. Уверение за статут на учащи се братя и/или сестри (ако има такива).НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ:

относно тълкуването на т. 2 и т. 3 от изискуемите документи и често задавани от Вас въпроси, Ви предоставяме извадка от Допълнителните разпоредби на 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 ОТ 26 МАЙ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

§ 1. Членове на семейството на студента по смисъла на постановлението са съпругът (съпругата) и децата, ако е семеен, а ако не е семеен - бащата, майката, непълнолетните братя и сестри или пълнолетните, ако са учащи се, войници или нетрудоспособни. В случаите на повторен брак на майката или на бащата за член на семейството се счита новият съпруг (съпруга).

 § 2. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г.) В сумата на доходите на отделните членове на семейството се включват всички получени от студента и другите членове на семейството за предходните 6 месеца доходи от: брутни заплати, включително обезщетения за временна нетрудоспособност, без командировъчните пари на работещите в страната и допълнителните плащания по чл. 19, ал. 2, т. 4 от Закона за облагане доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ на хората с трайни увреждания; обезщетения за безработица и социални помощи; месечни добавки и месечни помощи за деца; наеми; присъдени издръжки; хонорари; стипендии, без получаваните от декларатора и членове на неговото семейство по силата на постановлението и ученическите стипендии; търговия; продажба на селскостопанска продукция; занятие; свободни професии; дивиденти от акции и други доходи. Декларираните доходи се удостоверяват със съответните документи.

 § 3. Висшите училища извършват проверка на не по-малко от 5 на сто от подадените документи.

 § 4. Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на обучението и дължат връщане на получените суми за стипендии, отпуснати въз основа на документи с невярно съдържание.

 § 5. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2008 г.) Студентите, докторантите и специализантите имат право на стипендия само за една образователно-квалификационна степен "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "а" или "б" и за една образователно-квалификационна степен "магистър" по чл. 42, ал. 1, т. 2, буква "б" или "в" от Закона за висшето образование или за една образователно-квалификационна степен "магистър" по чл. 42, ал. 1, т. 2, буква "а" от същия закон, както и за една образователна и научна степен "доктор".

 § 6. Студенти, които са се преместили от една специалност в друга или от едно учебно заведение в друго, нямат право на стипендия за учебните години (семестри), които повтарят поради преместването, ако през съответните години (семестри) са получавали стипендия.