Следдипломно обучение

Следдипломното обучение и повишаването на квалификацията в НМА се провежда с наличния научно-преподавателски състав на Академията. При необходимост се привличат и други преподаватели.

Обучението в различните видове и форми на следдипломна квалификация се осъществяват чрез заявка, в зависимост от нуждата от допълнителни знания и умения, по всички специалности в НМА. Съгласно чл.43 от Закона за висше образование това обучение не е основание за придобиване на нова специалност или образователна степен.

Продължителността на обучението се определя от първоначалното образование и квалификация и може да бъде от един семестър до две години.

Издръжката на следдипломното обучение е за сметка на възложителя  /специализанта/.

Размерът на таксите за специализации и преквалификации се определя ежегодно от Академичния съвет на НМА.

Следдипломното обучение завършва с полагане на годишни изпити по всички изучавани дисциплини и с държавен изпит.

Курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти от средните общообразователни училища, училищата по изкуства и музикалните училища.

Програма за обучение за повишаване квалификацията на преподаватели по клавирен съпровод и корепетитори в музикални училища и училища по изкуствата

Курсове на доц. д-р Николай Градев „Хармония. Практически курс“ и на проф. д-р Ангелина Петрова „Музикално-слуховата подготовка на учителя по музика“.

Заявление за квалификационен курс за учители

Курс за повишаване квалификацията на преподаватели по клавирен съпровод и корепетитори в музикални училища и училища по изкуствата - 12 май 2018 година