Докторанти

       Редът и условията за приемане в докторантура, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита е съобразено със Закона за развитието на академичния състав в Република България, Закона за висшето образование, Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, Правилника на НМА за прилагане на ЗРАСРБ, Постановления на Министерския съвет, Правилника за устройството и дейността на НМА.

      За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър”. Докторантурата се осъществява по индивидуален учебен план и включва подготовка и полагане на изпити, педагогическа дейност и защита на дисертационен труд.

      Съгласно Закона за висшето образование факултетният съвет на съответния факултет във висшето училище, което обучава докторанта, избира научния ръководител, утвърждава учебния план и ежегодно го атестира. Ръководител на докторант може да бъде хабилитирано лице или доктор на науките. Докторант е този, който притежава образователната степен "магистър" и се подготвя за придобиване на образователна и научна степен "доктор". Докторантурата се провежда в редовна форма на обучение или на самостоятелна подготовка. Срокът за подготовка е три години.

     Образователната и научна степен "доктор" се дава на докторант, който е положил изпитите, предвидени в учебния план и е защитил дисертационен труд при условията и реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България.

     В съответствие със Закона за висше образование обучението в докторантура може да се извършва само по специалности, получили при акредитация оценка „много добра”.

     В Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" са акредитирани съществуващата и до сега научноизследоватлска докторантура и новата художественотворческа докторантура. Двете докторски програми са равностойни и са получили при акредитацията най-високата оценка "много добра".

     В НМА обучението в докторантура е по научна специалност Музикознание и музикално изкуство - професионално направление 8.3 МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО.

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ПО МУЗИКОЗНАНИЕ И МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

Научноизследователска докторантура -  информация                       Художественотворческа докторантура - информация

Теоретико-композиторски и диригентски факултет                             Теоретико-композиторски и диригентски факултет

Инструментален факултет                                                                      Инструментален факултет

Вокален факултет                                                                                    Вокален факултет

Поп и джаз изкуство                                                                                 Поп и джаз изкуство