Регистър за научната дейност

Регистър за научната дейност

       Регистърът за научната дейност в Република България е публичен и се поддържа от Министерството на образованието и науката. Съдържанието на Регистъра, условията и редът за вписване и поддържане на данните в него, са определени с Инструкция №1 на Министъра на образованието и науката. 

       Регистърът за научната дейност в Република България има за цел:

  • да предоставя информация за българските ресурси в областта на научните изследвания и да съдейства за установяване на връзка между науката и иновациите;
  • да сближи потенциалните възможности на университетите и научните институти в България с научните и иновационни интереси на международни организации.

Данните в Регистъра за Национална музикална академия трябва да бъдат допълнени и обновени.

Включването на представител на академичния състав в Регистъра за научната дейност става след попълване на формуляр, който можете да изтеглите от страницата на НМА или да получите като изпратите заявка на e-mail nikoleta_nma@abv.bg. Попълненият формуляр се връща на същия e-mail, като името на файла следва да бъде: NMA_RND_xy.doc, където x е инициал от собственото име, а y e фамилното име, изписани на латиница (пример: за Стефан Петров - NMA_RND_SPetrov.doc).

       При всяка настъпила промяна на професионалните и/или личните  данни, включени в бланката, трябва да уведомявате за настъпилата промяна на същия електронен адрес, с цел актуализация на Регистъра.

Формуляр