Факултети

Факултетът е основно звено на висшето училище, което обединява катедри за осигуряване на обучението на студенти, докторанти и специализанти в едно или няколко професионални направления от областите на науката, по които висшето училище е акредитирано да провежда обучение.

В структурата на Национална музикална академия има три факултета:

Теоретико‐композиторски и диригентски факултет

Инструментален факултет

Вокален факултет