Академично израстване

Съгласно ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г., изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 3 Април 2018г.

Академичният състав на НМА включва заемащите академичните длъжности „асистент”, „главен асистент”, „доцент” и „професор”, както и други лица по Закона за висшето образование.

 Научните степени са:

1. „доктор" (образователна и научна);

2. „доктор на науките".

Академичните длъжности са:

1. „асистент";

2. „главен асистент";

3. „доцент";

4. „професор".