ПРИЕМНИ ИЗПИТИ 2020-2021

Онлайн и дистанционни приемни изпити в НМА  

Уважаеми кандидат-студенти,

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" обявява актуализирана информация за организацията и провеждането на приемните изпити /дистанционно и онлайн/ за учебната 2020/2021 г.  за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" след средно образование.

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ за учебната 2020/2021 година ОТПАДА  изпитът по Солфеж и теория на музикалните елементи за Инструментален факултет, Вокален факултет и Поп и джаз изкуство

СРОКОВЕ  И ДОКУМЕНТИ

Подаване на документи за кандидатстване в НМА за ОКС Бакалавър и ОКС Магистър след средно образование, заедно с необходимите видеоматериалиот 15 до 29 юни 2020 г.

Приемните онлайн изпити за ТКДФ /Солфеж и теория на музикалните елементи и Звукорежисура/ ще се проведат в периода от 1 до 7 юли 2020 година.

Прослушването на видеоматериалите, изпратени заедно с кандидатстудентските документи от 15 до 29 юни, ще се проведе от 1 до 7 юли 2020 година.

Документите за кандидатстване и видео материалите се подават по e-mail

ДОКУМЕНТИТЕ - снимани с телефон или сканирани, ВИДЕОМАТЕРИАЛИТЕ – С ЛИНК в някоя от платформите. Например – one drive, google drive.

Информация за споделяне на файлове и папки в One drive.

Информация за споделяне на файлове в Google drive /Google Диск/

За учебната 2020/2021 година в Инструментален факултет /всички специалности/; в спец. Класическо пеене и в спец. Балетна педагогика/Балетно изкуство  може да се кандидатства с резултата от Държавния изпит по теория и практика на професията, като балообразуваща е само оценката от изпита по практика на професията – МИНИМУМ ДОБЪР 4,00 - за Инструментален факултет и спец. Класическо пеене. За специалност Балетно изкуство/Балетна педагогика балообразуващи са оценките от двата изпита - теория и практика на професията - МИНИМУМ ДОБЪР 4,00 за всеки от двата изпита.

КАНДИДАТСТВАЩИТЕ С ОЦЕНКАТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА НЕ ИЗПРАЩАТ ВИДЕО МАТЕРИАЛИ!!!

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ  ДОКУМЕНТИ

1.     Заявление и Декларация

2.    Копие на дипломата за средно образование или удостоверение от училище, че кандидат-студентът е положил успешно ДЗИ и предстои издаване на диплома за средно образование.

3. Видео материали – кратко представяне на кандидат-студента – три имена, материал, който ще бъде записан и показване на документ за самоличност. Изпълненията на кандидат-студента, трябва да са подготвени съгласно материала за приемните изпити, който е публикуван по специалности. Същите трябва да бъдат изпратени като линк.

4.     Документ за платена ТАКСА за приемни изпити:

- такси за приемни изпити по факултети/специалности:

ТКДФ – 75 лева /без специалност Звукорежисура, звуков и медиен дизайн/

за специалност Звукорежисура, звуков и медиен дизайн - 100 лева

ИФ – 50 лева /за всички специалности/

ВФ Класическо пеене – 100 лева

ВФ Музикално-сценична режисура – 75 лева

ПДИ – Инструментално изкуство – 50 лева /за всички специалности/

ПДИ пеене – 75 лева

Балетно изкуство/Балетна педагогика – 75 лева

Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит по теория и практика на професията - 50 лв. САМО ЗА Инструментален факултет /всички специалности/; спец. Класическо пеене и спец. Балетно изкуство/Балетна педагогика.

            Таксите се заплащат по банков път. В платежния документ се изписват имената на кандидат-студента и специалността/специалностите, за която/които кандидатства.  Ако се кандидатства за две специалности се заплащат двете такси за приемни изпити; ако специалностите са в различни факултети, документите се изпращат на двата е-mail адреса, посочени по-долу.  

Банкова сметка:

Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”

Банка: БНБ

Клон София

Адрес на банката:  пл. „ Княз Александър І" №1

IBANBG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

Имейли на факултетните канцеларии, на които се изпращат документите за кандидатстване и линковете с видео файловете:

Теоретико-композиторски и диригентски факултет – e-mail: sbogdanova@nma.bg

Инструментален факултет – e-mail: deni@nma.bg

Вокален факултет – e-mail: juliana@nma.bg

Класическо пеене

Музикално-сценична режисура

Балетно изкуство/Балетна педагогика

Поп и джаз изкуство – e-mail: verageorgieva@nma.bg

Поп и джаз инструментално изкуство /вид инструмент/

Поп и джаз пеене   

 

Приемните онлайн изпити за ТКДФ /Солфеж и теория на музикалните елементи и Звукорежисура/ ще се проведат в периода от 1 до 7 юли 2020 година.

Прослушването на видеоматериалите, изпратени заедно с кандидатстудентските документи от 15 до 29 юни, ще се проведе от 1 до 7 юли 2020 година.

Графици за явяване на изпитите, които ще протичат онлайн ще се публикуват в официалния сайт на академията и/или ще се изпращат на електронните пощи на кандидат-студентите.

Обявяване на класираните и приети студенти на 8 юли 2020 г. след 11.00 ч. на официалния сайт на НМА.  

Начин на записване – в срок до 10 юли новоприетите студенти заплащат семестриална такса за обучение и изпращат по e-mail следните документи, част от които попълнени, подписани и снимани с телефон или сканирани:

- документа от банката за платената такса;

- дипломата за средно образование;

Попълнени, подписани и снимани/сканирани:

именник;

- декларация за здравно осигуряване;

декларация за запознаване с правилата за вътрешния ред в НМА;  (правила)

декларация – държавна поръчка;

декларация за информираност относно обработването на личните данни;

молба за разпределение по специален предмет.

 

Попълнени студентски книжки, студентски лични карти и 4 снимки ще се подават във факултетните канцеларии през септември месец, преди началото на учебната година.