Прием на студенти 

В НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ СЕ ПРИЕМАТ СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ,

съгласно Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и Правилника на НМА  

СИСТЕМА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

            Системата на висшето образование организира обучение след завършено средно образование или след придобита образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР или МАГИСТЪР и се състои от следните степени:

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР” –  срок на подготовка по учебен план 4 години

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”  – срок за подготовка 5 години след средно образование; срок на подготовка 1 или 2 година след степента “БАКАЛАВЪР” или "МАГИСТЪР”.

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР”  - срок на подготовка 3 години след придобита степен “МАГИСТЪР”.

           Лицата, завършили висше образование, субсидирано от държавата, и придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър", "магистър" или "доктор", не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-квалификационна степен, съгласно Закона за висшето образование и Правилника за устройството и дейността на НМА.

 Ф А К У Л Т Е Т И  И  С П Е Ц И А Л Н О С Т И 

  В 

Н А Ц И О Н А Л Н А   М У З И К А Л Н А  А К А Д Е М И Я

“ПРОФ. ПАНЧО  ВЛАДИГЕРОВ” 

 

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

специалност

образователно-квалификационна степен

МУЗИКОЗНАНИЕ

МАГИСТЪР след средно образование

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ДИРИЖИРАНЕ - ОПЕРНО-СИМФОНИЧНО

МАГИСТЪР след средно образование

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ДИРИЖИРАНЕ - ХОРОВО

МАГИСТЪР след средно образование

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ДИРИЖИРАНЕ - ДУХОВ ОРКЕСТЪР

МАГИСТЪР след средно образование

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

КОМПОЗИЦИЯ

МАГИСТЪР след средно образование

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА МАГИСТЪР след средно образование  
ЗВУКОРЕЖИСУРА И ЗВУКОВ ДИЗАЙН ЗА ИГРИ   МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ЗВУКОРЕЖИСУРА, ЗВУКОВ И МЕДИЕН ДИЗАЙН

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

МУЗИКОТЕРАПИЯ

 

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

МЕДИЙНА КОМПОЗИЦИЯ И ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНА МУЗИКА

 

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ЗВУКОРЕЖИСУРА И ЗВУКОВ ДИЗАЙН ЗА ИГРИ
  МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР
МЕНИДЖМЪНТ НА МУЗИКАЛНИТЕ ИНДУСТРИИ   МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

специалност

образователно-квалификационна степен

ПИАНО

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

АКОРДЕОН

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ЦИГУЛКА

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

КЛАСИЧЕСКА КИТАРА

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ВИОЛА

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ВИОЛОНЧЕЛО

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

КОНТРАБАС

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

АРФА

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

КЕЛТСКА АРФА БАКАЛАВЪР  

ФЛЕЙТА

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ОБОЙ

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

КЛАРИНЕТ

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ФАГОТ

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ВАЛДХОРНА

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ТРОМПЕТ

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ЦУГТРОМБОН

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ТУБА

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ГАЙДА БАКАЛАВЪР  
ГЪДУЛКА БАКАЛАВЪР  
КАВАЛ БАКАЛАВЪР  
ТАМБУРА БАКАЛАВЪР  
ФОЛКЛОРНО ПЕЕНЕ БАКАЛАВЪР  

ИНСТРУМЕНТАЛНА ПЕДАГОГИКА - ПИАНО

 

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

КАМЕРНА МУЗИКА

 

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

КЛАВИРЕН СЪПРОВОД

 

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ОРГАН

 

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ЧЕМБАЛО

 

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

специалност

образователно-квалификационна степен

КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНА РЕЖИСУРА

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

КАМЕРНО ПЕЕНЕ

 

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ВОКАЛНА ПЕДАГОГИКА

 

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ОПЕРЕТА И МЮЗИКЪЛ

 

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

БАЛЕТНА РЕЖИСУРА

 

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ПОП И ДЖАЗ ПИАНО

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ПОП И ДЖАЗ ФЛЕЙТА

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ПОП И ДЖАЗ САКСОФОН

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ПОП И ДЖАЗ ТРОМПЕТ

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ПОП И ДЖАЗ ЦУГТРОМБОН

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ПОП И ДЖАЗ КИТАРА

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ПОП И ДЖАЗ БАС КИТАРА

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ПОП И ДЖАЗ КОНТРАБАС

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР

ПОП И ДЖАЗ УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР