Кандидатстване за ОКС Магистър ПЛАТЕНО обучение

04.09.2020

Национална музикална академия обявява прием за студенти в ОКС Магистър, ПЛАТЕНО обучение по всички специалности с изключение на Педагогика на обучението по музика, Мениджмънт на музикалните индустрии и Музикотерапия /за тези специалности информация ще бъде публикувана на по-късен етап/.

Кандидатите за ОКС Магистър подават документи за кандидатстване от 08.09 до 11.09.2020 г. на посочените имейли. Изпитите ще се проведат присъствено на 14 и 15.09. за кандидатите в ТКДФ, ИФ и ВФ.

Изпитите в ПДИ ще се проведат дистанционно.

Към документите за ПДИ трябва да има и ВИДЕО МАТЕРИАЛИ – С ЛИНК в някоя от платформите, например – one drive, google drive.

Обявяване на резултатите след 10.00 ч. на 16.09.2020 г.

Записването ще се осъществи от 16.09 до 18.09.2020 г., чрез изпращане на документите за записване на имейл адресите на съответните факултетни канцеларии или на място:

Теоретико-композиторски и диригентски факултет – e-mail: sbogdanova@nma.bg

Инструментален факултет – e-mail: deni@nma.bg

Вокален факултет – e-mail: juliana@nma.bg

Класическо пеене

Музикално-сценична режисура

Балетно изкуство/Балетна педагогика

Поп и джаз изкуство – e-mail: verageorgieva@nma.bg

Поп и джаз инструментално изкуство /вид инструмент/

Поп и джаз пеене   

 

Документи за кандидатстване /снимани с телефон или сканирани/ №1 и №5 попълнени и подписани:

 
1. Заявление-декларация, в което се посочва завършена специалност и успех от дипломата за „бакалавър“ и специалност, в която се кандидатства.

2. Копие на дипломата за висше образование.


3. Копие на приложението към дипломата или академична справка.


4. Кандидатите, които към момента на подаване на документите са дипломирани, но все още нямат издадена диплома за ОКС „бакалавър”, подават Академична справка и Уверение за придобита степен „бакалавър“, в което се вписват - специалност, успех и предстоящо издаване на дипломата. Документите се издават от съответния Деканат. 


5. Декларация за информираност относно обработването на личните данни в кандидатстудентската кампания.

 

6. Документ за платена такса за кандидатстване - 50 лева.

Банкова сметка:

Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”

Банка: БНБ

Клон София

Адрес на банката:  пл. „ Княз Александър І" №1

IBANBG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

 

Кандидатите  –  българи и чужденци, които притежават диплома за висше образование, издадена от чуждестранно висше училище, се допускат до приемни изпити след като преминат успешно процедурата за признаване на придобито висше образование в чужбина, съгласно Правилника на НМА за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. Документи за тази процедура се подават в Учебен отдел в рамките на предходната на кандидатстването учебна година и поне два месеца преди подаването на кандидатстудентските документи.


За чужденците се изисква да владеят български език.

1.  Владеенето на български език се удостоверява с документ, издаден от висше училище на Република България  

или

2. Чрез успешно полагане на писмен и устен изпит по български език пред комисия, назначена със заповед на ректора на НМА,

или
3. Кандидатите преминават обучение в рамките на една учебна година в подготвителен курс за езикова и специализирана подготовка в НМА. Курсът
завършва с полагане на изпити по всички изучавани дисциплини, вкл. писмен и устен изпит по български език.

 

Документи за записване:

Новоприетите студенти подават при записването си следните документи, част от които попълнени и подписани, снимани с телефон или сканирани

1. Копие от дипломата за висше образование /за тези, които са кандидатствали с академична справка/.

2. Копие от диплома за завършено средно образование.

3. Документ за платена семестриална такса.

4. Документи, които се попълват, подписват и изпращат снимани с телефон или сканирани:

именник;

декларация за запознаване с правилата за вътрешния ред в НМА;

                                                (Правила - за информация)

декларация за информираност относно обработването на личните данни;

молба за разпределение по специален предмет;

 

5. Документи за записване на новоприети студенти (ще се представят във факултетните канцеларии в началото на учебната година):

- студентска книжка;

- студентска лична карта;

- четири снимки паспортен формат. 

 
Документите трябва да бъдат попълнени четливо и където е необходимо да бъдат залепени снимки.  

КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ СПРАВОЧНИК

« Назад към всички събития